Czynności

Notariusze przede wszystkim dokonują czynności notarialnych, dla których przepisy prawa przewidują wymóg zachowania formy aktu notarialnego lub innej formy z udziałem notariusza (np. forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym) – szczególnie przy przeniesieniu własności nieruchomości, zawarciu umowy spółki lub zbyciu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto jednak wiedzieć, że z naszej pomocy można i warto również skorzystać w innych sytuacjach – gdy tylko strony zechcą nadać czynności cywilnoprawnej formę aktu notarialnego lub formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (nawet gdy przepisy tego nie wymagają). Dotyczy to wszelkich umów prawa cywilnego (umów sprzedaży, darowizny, zamiany, najmu, dzierżawy, pożyczki) jak również czynności jednostronnych (np. pełnomocnictw).

Warto to rozważyć, gdyż daje to gwarancję przygotowania dokumentów rzetelnie i w zgodzie z obowiązującym prawem, a jednocześnie notariusz wyjaśnia skutki prawne i podatkowe zawieranych transakcji oraz odpowiada na pytania i wątpliwości klientów.

Od niedawna można również przeprowadzać u notariuszy sprawy spadkowe – można zarówno uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia który zastępuje sądowe stwierdzenie nabycia spadku, można też sprawnie i skutecznie podzielić spadek. Staramy się również wyjaśniać wątpliwości klientów związane z zachowkiem i podatkiem od spadku.

Niewątpliwą zaletą korzystania z usług naszych notariuszy jest szybkość i sprawność działania – na podpisanie dokumentów umawiamy się w ciągu kilku dni od przedłożenia kompletej dokumentacji transakcji.

Jako notariusze dokonujemy następujących czynności:

– sporządzamy akty notarialne;
– sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia;
– sporządzamy poświadczenia:

– własnoręczności podpisu,
– zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
– daty okazania dokumentu,
– pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

– spisujemy protokoły;
– przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
– sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
– sporządzamy projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
– dokonujemy innych czynności wynikających z woli stron lub z przepisów prawa.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Masz pytania lub wątpliwości?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas.

Podstawowych informacji o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielamy nieodpłatnie.