Notariusz Włodzimierz Olek

Ius est ars boni et aequi
Prawo jest sztuką (czynienia) tego co dobre i słuszne

Opłaty

Na całość kosztów zawarcia transakcji u notariusza składają się:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • podatek od spadków i darowizn;
  • opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych;
  • taksa notarialna;
  • podatek VAT wg stawki 23% od taksy notarialnej.

Przyjmowanie należności

Należności przyjmujemy w formie gotówkowej w kasie kancelarii oraz możliwe są płatności przy użyciu karty płatniczej (ale tylko w zakresie taksy notarialnej brutto, nie przyjmujemy w ten sposób należności publicznoprawnych – podatków i opłat sądowych).

Możliwa jest również płatność przelewem na rachunek bankowy kancelarii – zgłoś taką potrzebę wcześniej. Wystawimy stosowny dokument (fakturę pro forma) do dokonania przelewu przed terminem spotkania.

W dniu podpisania dokumentów środki muszą być już zaksięgowane na rachunku kancelarii.

Do każdej transakcji wystawiamy fakturę VAT na firmę lub na osobę fizyczną.

Co do zasady nie wystawiamy rachunków z odroczonym terminem płatności.

Dodatkowe informacje

Podatki i koszty (opłaty) sądowe to należności publicznoprawne które notariusz oblicza, pobiera przy sporządzeniu aktu notarialnego i odprowadza bez potrąceń na rachunek urzędu skarbowego bądź sądu wieczystoksięgowego. Są one niezależne od notariusza i nie podlegają negocjacjom.

Wysokość taksy notarialnej ustalana jest za każdym razem indywidualnie w zależności od rodzaju, stopnia skomplikowania, przedmiotu i wartości transakcji oraz koniecznego nakładu pracy. Punktem wyjścia dla obliczeń jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, natomiast możliwe są w tym zakresie indywidualne ustalenia.

Szczegółowych i rzetelnych informacji o kosztach dokonania czynności notarialnych staramy się udzielać na podstawie dokumentów i rozmowy z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Masz pytania?

Odwiedź nas, zadzwoń lub napisz do nas. Podstawowe informacje o dokonywanych czynnościach notarialnych udzielane są nieodpłatnie.